ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

külső személyek adatainak kezelésérőlJelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Deraland Kereskedelmi és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság (a továbbiakban: társaság, KFT., vagy adatkezelő) által alkalmazottadatvédelmi és adatkezelési elveket és adatkezelési politikát, amelyet a társaság magára nézvekötelezőnek ismer el.

Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:

CÉGNÉV: Deraland Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
SZÉKHELY: 7400 Kaposvár, Izzó u. 12/c.
POSTACÍME: 7400 Kaposvár, Izzó u. 12/c.
EMAIL CÍME: deraland@deraland.hu
ADÓSZÁMA: 12702840-2-14
CÉGJEGYZÉKSZÁMA: 14-09-304693
STATISZTIKAI SZÁMJELE: 12702840516611314
NYILVÁNTARTÓ BÍRÓSÁG: Somogy Megyei Bíróság Cégbírósága
WEBOLDALAI: www.deraland.hu, www.homlokrakodo.hu,www.fronthidraulika.hu

A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézvekötelezőnek fogadja el.

KÉPVISELETRE JOGOSULT SZEMÉLYEK:

Dér Attila

Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényébentörténik.

Hatályba lépett: 2020.12.10.

Alkalmazandó: 2020.12.10.

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS
2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
4. AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK
5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT
7. SZERZŐI JOG
8. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. BEVEZETÉS

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja a DERALAND Kft., mint adatkezelő által kezelt,kapcsolatfelvétellel, marketing célú megkeresésekkel, ajánlatok és szerződések előkészítésével,megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy más módon tudomására jutott,munkavállalónak nem minősülő külső személyek (a továbbiakban: „érintettek") adatainakkezelésről történő tájékoztatása. Jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed a közvetlenül azérintettektől felvett vagy más forrásból (pl. ajánlatot kérő vagy szerződő fél) az adatkezelőtudomására jutott személyes adatok kezelésére.

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXIItörvény (a továbbiakban: Infotv.);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban:Ektv.); a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: G11.);
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló1995.évi CXIX. törvény;
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmérőlés az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament ésTanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak az lnfotv. 3. §-a, valamint a Rendelet 4.cikk alapján az alábbi jelentéssel bírnak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagyközvetve - azonosítható természetes személy (Infotv. 3.§ 1.); azonosítható az a természetesszemély, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító személyes adat,azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (Rendelet 4. cikk 1.),

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ -különösen valamely azonosító,például név, szám, helymeghatározó adat, az érintett által használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosító (pl. IP-cm,cookie),valamint egyéb azonosító (pl. rádiófrekvenciás azonosító - RFID -) (Rendelet (30)preambulumbekezdése), vagy a természetes személy egy vagy több fizikai, fiziológiai,genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (Infotv. 3. § 2., Rendelet4.cikk 1.),

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének céljait éseszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozódöntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;(Infotv. 3.§ 9., Rendelet 4. cikk 7.)

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagya műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintés továbbítása, nyilvánosságra hozatala,összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése és megsemmisítése,valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagyképfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagytenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; (lnfotv. 3..§. 10., Rendelet 4. cikk 2.)

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint azalkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; (Infotv. 3.§ 17.)

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amelyaz adatkezelővel kötött szerződése alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történőszerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; az adatkezelő nevében személyes adatokatkezel; (lnfotv. 3. § 18., Rendelet 4. cikk 8.)

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy azAdatfeldolgozóval (Infotv. 3.§ 22.), vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagyAdatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;(Rendelet 4. cikk 10.)

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelőtájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyesadatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővététele;(lnfotv. 3. § 11.)

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nemlehetséges; (Infotv. 3.§ 13.)

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és azadatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; (lnfotv. 3.§ 8.)


3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK (KAPCSOLATFELVÉTEL, TÁJÉKOZTATÁS HÍREKRŐL, INFORMÁCIÓKRÓL, MEGHÍVÓ, ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATOK)

3.1.1 Az adatkezelés célja:

Adatkezelés célja az érdeklődi / vásárlói kapcsolattartás, a DERALAND Kft. által forgalmazotttermékekről, szolgáltatásokról, árairól, akciókról, promóciókról, valamint az általa szervezettrendezvényekről, kereskedelmi, illetve szakmai fórumairól tájékoztatás, megkeresések, illetvemeghívó küldése postai úton, telefonon vagy elektronikus levelezés útján a hozzájárulónyilatkozatban megjelölt elérhetőségekre. Továbbá, hogy a DERALAND Kft. által végzendőelégedettségi vizsgálatok lefolytatása érdekében kérdéseket terjesszen elő.

3.1.2 Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Infotv.5.§(1)bekezdésének a) pontja szerint az érintetthozzájárulása.

3.1.3 A kezelt személyes adatok köre:

Cég esetén: partnerkód; cégnév; számlázási cím; levelezési cím; cég adószáma; cég EUadószáma; kapcsolattartó neve; kapcsolattartó beosztása; kapcsolattartó telefonszáma;kapcsolattartó email címe, fax szám; weboldal címe; bankszámlaszám.

Magánszemély esetén: partnerkód, számlázási cím; levelezési cím; cég adószáma; cég EUadószáma; kapcsolattartó neve; kapcsolattartó beosztása; kapcsolattartó telefonszáma;kapcsolattartó email címe; fax szám; weboldal címe; bankszámlaszám.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nemsértik, az érintett felel.

3.1.4 Adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3.2 HÍRLEVÉL KÜLDÉS

3.2.1 Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatást üzemeltet. Az Adatkezelő az érintettek számáralehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, termékeikről vagy a termékeikhezkapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak. Az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása- a hírlevélnek az érintettek számára történő eljuttatásával -, és az e célból történőkapcsolattartás lehetőségének a biztosítása. Az Adatkezelő a hírleveleire való feliratkozóknakújdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direktmarketing üzeneteket kézbesít. Weboldalunkon ajánlat kéréssel párhuzamosan lehetőség vanhírlevél feliratkozásra is.

Az Jnfotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja,1 a Ort. 6. § (1) bekezdés,2 az Ektv. 13/A. § (4)bekezdése3 és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.Hírlevél küldése a Grt. 6. § (1) bekezdése értelmében a honlapot látogató előzetes, egyértelműés kifejezett hozzájárulását igényli. A marketing célú hírlevelek küldéséhez az érintett azAdatkezelő papír alapú Marketing célú hozzájáruló nyilatkozatán aláírásával vagyelektronikusan (weboldalon) megjelenő felületeken az Adatkezelési Tájékoztató „Érdekel”majd „Feliratkozom” gomb megnyomásával járul hozzá. Az elektronikus feliratkozás során azérintett felugró ablakban visszajelzést kap a sikeres feliratkozásról.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintetthozzájárulása.

3.2.3 A kezelt személyes adatok köre:

A hírlevélre való feliratkozáshoz csak az e-mail cím megadása szükséges. Az e-mail cím akapcsolattartáshoz elengedhetetlen.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nemsértik, az érintett felel.

3.2.4 Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik.4 Az Adatkezelőnyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárultak.
Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását,az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévőhírlevél adatbázisából. Hírlevél végén linkre kattintva lehetőség van a hírlevél leiratkozására ésazonnali visszajelzést kap a leiratkozás sikerességéről.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nemsértik, az érintett felel.

3.3 AJÁNLATOK/SZERZŐDÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBENAZ ADATKEZELŐ TUDOMÁSÁRA JUTOTT KÜLSŐ SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

3.3.1 Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során a potenciális ajánlatkérő /szerződő felekkeltörténő szerződés megkötését megelőzően vagy a megkötött szerződések teljesítésévelösszefüggésben vagy egyéb módon az Adatkezelő tudomására jutott külső természetesszemélyek adatainak a kezelése:

  • a szerződések megkötését megelőzően (pl. ajánlattétel) a potenciális szerződő felekkeltörténő szerződéskötés céljából,
  • a megkötött szerződésekkel összefüggésben a szerződések teljesítése céljából,
  • a szerződések teljesítését követően a szerződő felekkel történő elszámolás biztosításacéljából,
  • a szerződő felekkel történő kapcsolattartás céljából.

3.3.2 Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő az érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknakmegfelelően, hozzájárulásuk alapján kezeli.
A személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagyaránytalan költséggel járna, és a személyes adatkezelés
1. az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
2. az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges ésezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával aránybanáll.
3. amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelőa felvett adatokat-törvény eltérő rendelkezéseinek hiányában-az adatkezelő, vagy harmadikszemély jogos érdekeinek érvényesítése céljából-további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti,ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogok korlátozásávalarányban áll.
4. Az érintett elfogadja és tudomásul veszi, hogy az alapul fekvő informatikai rendszerüzemeltetésére és az ajánlatkérés, illetve megrendelések teljesítésére, valamint az elszámolásokrendezésére az adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe. Ezen adattovábbítás a jelenszabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonságiszabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintetteket nem hozhatja.

3.3.3 A kezelt személyes adatok köre:

érintett neve,
magánszemély, őstermelő esetén: születési név, születési hely, születési idő, anyja neve,személyi igazolvány szám;
érintett által képviselt vagy azon szerződő fél megnevezése, amellyel fennálló üzleti kapcsolatkapcsán a személyes adat az adatkezelő tudomására jut;
kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok (e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, levelezési címstb.);
azon személyes adatok, amelyek az adatkezelő potenciális, vagy szerződött partnerével fennállóüzleti kapcsolat vagy szerződés teljesítésével összefüggésben jutnak az adatkezelő tudomására:adóazonosító jele, adószám, bankszámlaszám, őstermelői nyilvántartási szám, Családigazdálkodási szám, bankszámla szám, stb...

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nemsértik, az érintett felel.

3.3.4 Adatkezelés időtartama:

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődikés az adatok törléséig tart. Az adatok törlésére akkor kerül sor, amikor az azokkal létrejöttszerződések körében már nincsen szükség. PTK 6:21-től 6:25§, számviteli törvény 169§ (2).Valamint a keletkező bizonylatokat az utolsó szerződés keltezéstől számított 8 évig kellmegőrizni.

3.4 COOKIE(K) - SÜTIK KEZELÉSE

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény 20. §(1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelésekörében a következőket:
2. A kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határ ideje: Az adatkezelés időtartamaa session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-khasználatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettneklehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében.
8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-khasználatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történőközléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónakfeltétlenül szüksége van.
9. Jelen tájékoztató 2. számú mellékletét képezi a Cookie tájékoztató.

3.5 KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalakadatkezelése körében a következőket:

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Youtube / lnstagram stb.közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó által jóváhagyott nyilvánosadatok.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a /Youtube /Instagram stb.közösségi oldalakon, és „lájkolta" a weboldalt.

4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása",népszerűsítése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatokmegismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettekadatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről,illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat azérintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelésidőtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adottközösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adataikezeléséhez a közösségi oldalakon.

4. AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK

4.1 Adatkezelő:

Adatkezelőn azon gazdasági társaság értendő, akivel fennálló üzleti kapcsolat, szerződésteljesítésével összefüggésben az adott érintett személyes adatainak kezelése történik.

CÉGNÉV: Deraland Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
SZÉKHELY: 7400 Kaposvár, Izzó u. 12/c.
POSTACÍME: 7400 Kaposvár, Izzó u. 12/c.
EMAIL CÍME: deraland@deraland.hu
ADÓSZÁMA: 12702840-2-14
CÉGJEGYZÉKSZÁMA: 14-09-304693
STATISZTIKAI SZÁMJELE: 12702840516611314
NYILVÁNTARTÓ BÍRÓSÁG: Somogy Megyei Bíróság Cégbírósága
WEBOLDALAI: www.deraland.hu, www.homlokrakodo.hu ,www.fronthidraulika.hu

A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézvekötelezőnek fogadja el.

KÉPVISELETRE JOGOSULT SZEMÉLYEK:

Dér Attila

4.2 Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozón az az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainakkezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató 1. számúmellékletét képezi.

4.3 Adatok megismerésére jogosultak:

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság ügyvezetője, az érintettel kapcsolatbahozható ajánlatkérés/ajánlatadás, szerződés teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködőszemélyek, illetve törvényi kötelezettségből adódó adattovábbítás címzettjei.

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlanhozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásábólfakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelők az adatkezelések során megőrzik:

1. a bizalmasságot: megvédik az adatokat és biztosítják, hogy csak az férhessen hozzá, akierre jogosult;
2. a sértetlenséget: megvédik az adatoknak és a feldolgozás módszerének pontosságát ésteljességét;
3. a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szükségevan rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, azok rendelkezésre álljanak és ezt acélt a megfelelő eszközökkel biztosítja.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

6.1 Jogérvényesítés az lnfotv. alapján

1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
2. kérheti személyes adatainak helyesbítését; valamint
3. a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - személyes adatainak törlését azadatfelvételénél jelzett módon, illetve zárolását az Adatkezelő feltüntetettelérhetőségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általamegbízottadatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggőtevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. AzAdatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozótájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelőköltségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és avalóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésére áll.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére állóinformációk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zároltszemélyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely aszemélyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annakhelyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlanságanem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
1. kezelése jogellenes;
2. az érintett kéri;
3. a kezelt adat hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -feltéve, hogya törlést törvény nem zárja ki;
4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározotthatárideje lejárt;
5. azt a bíróság vagy a Nemzet i Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nemteljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett írásbeli hozzájárulásával elektronikus úton közlia helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait éstájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbámindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítéstmellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett az lnfotv. 21.§ alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozójogikötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkeze lő, adatátvevő vagy harmadik személy jogosérdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, delegfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, ésdöntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásánakmegalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt ésadattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá azannak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintettszemélyesadatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jogérvényesítése érdekében.

6.2 Jogérvényesítés a Rendelet alapján

A fentieken túlmenően a Rendelet 15. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra,hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainakkezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy aszemélyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

1. az adatkezelés céljai;
2. az érintett személyes adatok kategóriái;
3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokatközölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetvea nemzetközi szervezeteket;
4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nemlehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhelyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyesadatok kezelése ellen;
6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhetőinformáció;
8. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáraés arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír,és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történőtovábbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításravonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintettrendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő azadminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintettelektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikusformátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

(4) A (3) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosanmások jogait és szabadságait.

A Rendelet 18. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére azAdatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamravonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatokpontosságát;
2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azokfelhasználásának korlátozását;
3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de azérintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
4. vagy az érintett a Rendelet 2 1. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ezesetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogyaz Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokata tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmeérdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkeze lő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták azadatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Rendelet 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körbenhasznált, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket azadatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő,amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
1. az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b)pontja szerinti szerződésen alapul és12
2. az adatkezelés automatizált módon történik.(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során azérintett jogosult arra, hogyha ez technikailag megvalósítható -kérje a személyesadatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.3 A jogérvényesítés módja

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címere(deraland@deraland.hu), vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosíthatóe-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja.Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölésemellett érvényes.

6.4 Jogorvoslat

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen -annak közlésétől számított 30 napon belül -bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail: ugyfelszolgalat @naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://www.naih.hu
Hatálybalépés napja: 2020.12.10.

__________________________________________________________________________________

1 Az lnfotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint „személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz azérintett hozzájárul."

2 A Grt. 6. § (1) bekezdése szerint „ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklámtermészetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (atovábbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzalegyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározottkivétellel -kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen éskifejezetten hozzájárult.

3 Az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése szerint „a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételévelkapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - ígykülönösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikushirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából -csak az adatkezelési célelőzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet."

4 A Grt. 6. § (5) bekezdése szerint „a reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklámközzétevője - az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben anyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájárulónyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik félszámára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át."

6. SZERZŐI JOG

A Deraland KFT. weboldalai, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azokelrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Ezek felhasználása sem online,sem offline formában nem engedélyezett. Bármely felhasználáshoz előzetes írásos engedélyszükséges, melyet a KFT. állíthat ki.
Ezen feltételek megsértése jogsértést von maga után és a KFT. kárigénnyel élhet a jogsértővelszemben.
A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírástájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.
A DERALAND KFT. nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalakhasználatával kapcsolatosak, a weboldalak használatra képtelen állapotából származnak, vagya weboldalak nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, vírusból, vagy vonalhibábólkeletkeznek. A KFT. nem felelős továbbá olyan harmadik személy által létrehozott, vagyközzétett anyagokért, információkért, melyek a Deraland weboldalaihoz kapcsolódnak.

7. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Deraland KFT. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot egyoldalú döntésévelbármikor módosítsa. A szabályzat módosítását követően valamennyi érintettet megfelelőmódon tájékoztatni kell, az érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásulveszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

l. számú melléklet

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozón az az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainakkezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül.

CÉGNÉV: Tárhely.EU Kft.
SZÉKHELY: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. emelet 241.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 909968
ADÓSZÁM: 14571332-2-42
KÉPVISELŐ NEVE: -
E-MAIL: support@tarhely.eu
WEBOLDAL: https://tarhely.eu/
TEVÉKENYSÉGI KÖR: Adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás

CÉGNÉV: Matik Design Kft.
SZÉKHELY: 1027 Budapest, Fazekas utca 20.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-346974
ADÓSZÁM: 27054844-2-41
KÉPVISELŐ NEVE: Mezőcsáti Attila
E-MAIL: hello@matik.hu
WEBOLDAL: www.matik.hu
TEVÉKENYSÉGI KÖR: Számítógépes programozás

CÉGNÉV: SalesAutopilot Kft.
SZÉKHELY: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/c 4. emelet 4.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 286773
ADÓSZÁM: 25743500-2-41
KÉPVISELŐ NEVE: -
E-MAIL: https://support.salesautopilot.com/hc/hu/requests/new
WEBOLDAL: https://www.salesautopilot.hu/
TEVÉKENYSÉGI KÖR: Egyéb szoftverkiadás

2.számú melléklet

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogatmeg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek,megjegyzik a látogató egyéni beállításait, általánosságban megkönnyítik a weboldal használatáta felhasználók számára. Sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tároltadatokat.

Milyen sütiket és mire használ a DERALAND Kft.?

A sütiket alapvetően a következő célokból használja: információ gyűjtése azzal kapcsolatban,hogyan használja Ön a weboldalt - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeitlátogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobbfelhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat.

Munkamenet (session) sütik

Feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használjákannak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzésétegy látogatás során.

Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunkhasználatát.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban,hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerintbeazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkatgyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal melyrészére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetekmegtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunkfejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngészőalapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választáslehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának ésfolyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásánakmegakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesekweboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettőleltérően fog működni böngészőjében.